• Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

 • eLearning

  Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

  Εκπαίδευση Ανέργων

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων

  Δημιουργία eShop

  Social Media Marketing

Βασικός στόχος του προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους 8 στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:

 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, 
 2. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), 
 3. Υλικά / Κατασκευές,
 4. Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 5. Ενέργεια,
 6. Περιβάλλον,
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 8. Υγεία.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στόχος του είναι η στήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους και να οργανώσουν αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€. (Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το 2015).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% (τελικά δηλ. στο 50%).

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων θα οριστεί στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ: Έως την 20/5/2016.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υφιστάμενες και νέες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, που έχουν συσταθεί πριν την 31/12/2015 και που μέχρι την 31/12/2015 διαθέτουν τουλάχιστον ένα επιλέξιμο ΚΑΔ.

Ως «μικρές επιχειρήσεις» ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Ως «πολύ μικρές επιχειρήσεις» ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Στο Πρόγραμμα δεν εντάσσονται δημόσιες επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο (λ.χ. franchise, πρακτόρευσης, shop-in-shop κ.τ.λ.).

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν

 • να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια,
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (από άλλο Πρόγραμμα),
 • να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ,
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (με βάση τον κανόνα ‘de minimis’) που έχουν λάβει στο παρελθόν συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης από την υπό ένταξη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος συν δύο προηγούμενα).

Επιλέξιμες ενέργειες

 • εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • κτιριακές υποδομές για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας,
 • εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού λειτουργίας και παραγωγής,
 • εισαγωγή τεχνολογιών Πληροφορικής,
 • ανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, αναδιάρθρωσης, νέου design,
 • κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • προώθηση / προβολή,
 • μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης (έως 15.000€),
 • αμοιβές Συμβούλων,
 • μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού (έως 24.000€).

Η χρονική έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών γίνεται με την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2111064769 ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Δηλώστε συμμετοχή εδώ και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

Για Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και start ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EU

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής,

τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

CONSULTING

Project management 

Επικοινωνιακή στρατηγική

Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)

Μελέτες

DIGITAL MARKETING 

Κατασκευή ιστοσελίδων & SEO

social media

Google Ad Words 

Strategic marketing

Digital consulting

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογές πληροφορικής 

Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς 

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

eLearning

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Ανάπτυξη & διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού