«Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Δικαιούχοι της Δράσης

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
 • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μέτα, μέχρι τις 07/11/2020.

Επιδότηση

100% Επιδότηση και Έως 5.000 ευρώ για την ανάπτυξη διαχείριση e-shop
100% Επιδότηση και Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση e-shop

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Εξοπλισμός Πληροφορικής (έως 30% του προϋπολογισμού)
   • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού
   • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
   • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός

Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης αφορά μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα

 • Λογισμικό (έως 100% του προϋπολογισμού)
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Υλοποίηση Προγράμματος

 • Επιτρέπεται η υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος υπό μορφή «φιλοξενίας» σε μεγάλους και ασφαλείς δικτυακούς τόπους.
 • Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους.

Αναλαμβάνουμε για εσάς όλη την απαραίτητη διαδικασία για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και  την κατασκευή του e-shop σας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ και αναμένεται να μοιραστούν σε 16.000 επιχειρήσεις.

Επικοινωνήστε άμεσα με τη BB Consulting, για να υποβάλλουμε μαζί την αίτησή σας.